Επιχειρησιακός Σύμβουλος

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΑΡΟΥΣΙ

Η REMACO A.E., παρέχει από το 1987 με υπευθυνότητα και συνέπεια συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας επιχειρηματική υποστήριξη ευρέως φάσματος.

Από το 1993 η REMACO AE συμμετέχει με επιτυχία στη διαμόρφωση της Αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης και αξιολόγησης της υλοποίησης των δράσεων των Εθνικών Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και σε πλήθος άλλων κοινωνικών φορέων. Η REMACO A.E διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη διαχειριστικών και ενδιάμεσων φορέων στο σχεδιασμό, διαχείριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τα Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, ενώ υποστηρίζει πάσης φύσεως δικαιούχους σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων (ωρίμανση, χρηματοδότηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην διαχείριση ή/και υλοποίηση ή παρακολούθηση ή έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων ή/και δημόσιων φορέων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Κοινωνικών / Πολυτεχνικών Σχολών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Τυπικότητα στον έλεγχο προϋποθέσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)

Επαγγελματική εμπειρία 3-5 έτη στα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων από τα ΕΔΕΤ
 • Εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών
 • Προετοιμασία προτάσεων-προσφορών για διαγωνισμούς δημοσίου στα ανωτέρω αντικείμενα
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
  • Συμμετοχή στην παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
  • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
  • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές
  • Τεχνική υποστήριξη δημόσιων φορέων στην παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων τους
  • Πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων και ελέγχων
  • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης, εξέλιξης του έργου και της εκτέλεσης σύμβασης και έλεγχος λήξης της
  • Παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ), Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)
  • Έλεγχος υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων (Οικονομικό/ Φυσικό Αντικείμενο Συγχρηματοδοτούμενων έργων

  Η εταιρεία προσφέρει: 

  • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
  • Μόνιμη και σταθερή απασχόληση
  • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας σταδιοδρομίας
  • Άριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

   

  Αποστολή βιογραφικών στο email kkandalepa@remaco.gr

Software Engineer