Επιχειρησιακός Σύμβουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

– Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην διαχείριση ή/και υλοποίηση ή παρακολούθηση ή έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων ή/και δημόσιων φορέων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Κοινωνικών / Πολυτεχνικών Σχολών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Τυπικότητα στον έλεγχο προϋποθέσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)

Επαγγελματική εμπειρία 3-5 έτη στα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων από τα ΕΔΕΤ
 • Εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών
 • Προετοιμασία προτάσεων-προσφορών για διαγωνισμούς δημοσίου στα ανωτέρω αντικείμενα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές
 • Τεχνική υποστήριξη δημόσιων φορέων στην παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων τους
 • Πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων και ελέγχων
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης, εξέλιξης του έργου και της εκτέλεσης σύμβασης και έλεγχος λήξης της
 • Παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ), Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)
 • Έλεγχος υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων (Οικονομικό/ Φυσικό Αντικείμενο Συγχρηματοδοτούμενων έργων

Η εταιρεία προσφέρει: 

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Μόνιμη και σταθερή απασχόληση
 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας σταδιοδρομίας
 • Άριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο email remaco@remaco.gr.

Συντονιστής Έργου Software Engineer
close_buttonΈσπα logo
espa-logo