Slide Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών ΜΜΕ

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» είναι ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού, που θα προσφέρουν  προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά και θα συνδράμουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και νέων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες είναι οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες  μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση..
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αποκλειστικά μία Περιφέρεια της Χώρας και περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής,.
 • Να πληρούν κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 • Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής με σχετική τεκμηρίωση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:

A. Τουριστικά Καταλύματα

  Α.1. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

   • Ξενοδοχεία
    • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
    • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
   • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
   • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
    • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

  Α.2. Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

   • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
    • Ελάχιστος Αριθμός Κατοικιών: Τρεις (3)
     • Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ
   • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
    • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
    • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Α.3. Μονάδες Κάμπινγκ

B. Τουριστικά γραφεία και διαχείριση περιηγήσεων

Γ.  Ενοικίαση Εξοπλισμού

  • Ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων
  • Ενοικίαση εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων
  • Ενοικίαση ειδών κατασκήνωσης

Επισημαίνεται ότι:

   • θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση και η νομική μορφή της επιχείρησης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης
   • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
   • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
   • δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
   • δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 80.000 € έως 400.000 € και το καθεστώς ενίσχυσης εντάσσεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.2831/2023 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων των δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:
 (α)  10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 (β)  επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.       Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
1.1Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 80% του Επιχορηγούμενου Π/Υ
2.       Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
2.2Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
2.4Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείουέως 10.000 €
2.5Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησηςέως 10.000 €
3.       Μεταφορικά Μέσα
3.1Μεταφορικά Μέσα Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματαέως 50.000 €
4.       Λογισμικό
4.1Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικούέως 10.000 €
4.2Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
5.       Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
5.1Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστώνέως 5.000 €
5.2Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
6.       Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
6.1Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισηςέως 3.000 €
7.       Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
7.1Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
7.2Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξηέως 3.000 €
7.3Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησηςέως 10.000 €
7.4Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
7.5Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
7.6Μελέτες / έρευνες αγορά
8.       Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας – Διεθνοποίησης
8.1Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσηςέως 10.000 €
8.2Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
8.3Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
8.4Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
9.       Έμμεσες δαπάνες
9.1Έμμεσες Δαπάνες7% επί των επιλέξιμων  άμεσων δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια, αρχικά, θα ελέγχονται ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα αξιολογούνται βάσει των παρακάτω βαθμολογούμενων κριτηρίων:

  • Ομάδα Κριτηρίων (βαρύτητα ομάδας κριτηρίων 65%)
   • Επαγγελματική Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης
   • Σπουδές σχετικές με τον τομέα του Τουρισμού
   • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
   • Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
  • Ομάδα Κριτηρίων (βαρύτητα ομάδας κριτηρίων 35%)
   • Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου
   • Βιωσιμότητα του επενδυτικού Σχεδίου
   • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
   • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

   

  Ελάχιστη συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 18/12/2023 και ώρα 15:00, και ως καταληκτική ημερομηνία η 22/03/2024 και ώρα 15:00

close_buttonΈσπα logo
espa-logo