Slide Ίδρυση και Λειτουργία ΜΜΕ

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, που θα παρέχουν ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, επενδύοντας ίδιους πόρους στη δραστηριότητα που προτίθεται να ασκήσουν και δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης.

Επιλέξιμες είναι οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας
 • Να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση, που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου.Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα
  χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία
  εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)
  στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Επισημαίνεται ότι:

 • θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν
 • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000 € και το καθεστώς ενίσχυσης εντάσσεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 40.000 € έως 400.000 €.
Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων των δαπανών.
Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:
(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής

–  Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
–  Μηχανήματα – Εξοπλισμός
–  Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
–  Λοιπός Εξοπλισμός
–  Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
–  Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
–  Τεχνικές Μελέτες
–  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
–  Μεταφορικά Μέσα
–  Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια, αρχικά, θα ελέγχονται ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα αξιολογούνται βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνουν:

–  περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
–  εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
–  εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
– ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
–  ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
–  συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo