Slide Ίδρυση και Ενίσχυση ΜΜΕ -
Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Βασικός στόχος της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» είναι η δημιουργία νέων και νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, που επιφέρει η πορεία προς τον μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η παρούσα Δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

 • οι νέες υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή όσες έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, δηλαδή οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης ή/και να είναι φυσικά πρόσωπα
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)
 • Να λειτουργούν/ λειτουργήσουν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/ Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή
 • Να δραστηριοποιούνται/θούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ στην περίπτωση των Υπό Σύσταση θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσιας χρηματοδότησης
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη κι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει (οι Υπό Σύσταση θα πρέπει να εγγραφούν μετά την σύστασή τους)
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:
  • αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση
  • περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) νέας θέσης εργασίας (ΕΜΕ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Όλοι οι υποβάλλοντες αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να δεσμευτούν/ δηλώσουν ότι:

  • μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτηριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στο εκάστοτε ηλεκτρονικό περιβάλλον
  • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
  • το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή/και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:
   • Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
   • Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
   • Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν για ενίσχυση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 € και το καθεστώς ενίσχυσης εντάσσεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανά Γεωγραφική Ενότητα

Περιφέρεια

Γεωγραφική Ενότητα

Νέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε Κοζάνης

4.200.000 €

Π.Ε Φλώρινας

4.200.000 €

Π.Ε Καστοριάς

2.800.000 €

Π.Ε Γρεβενών

2.800.000 €

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

14.000.000 €

Πελοποννήσου

Δήμος Μεγαλόπολης

3.000.000 €

Δήμος Οιχαλίας

3.000.000 €

Δήμος Γορτυνίας

Δήμος Τριπόλεως

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου

6.000.000 €

Σύνολο Περιφερειών

20.000.000 €

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 20.000 € έως  100.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί των υποβαλλόμενων των δαπανών.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κτηριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας & ύδατος καθώς και επεξεργασμένων αποβλήτων
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
 • Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (Licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες Προσωπικού
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια, αρχικά, θα  εξετάζονται/αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo