Slide Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» είναι η ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Επιλέξιμες  είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ και να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 30.000€ έως και 200.000€.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.
  • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» / GREEN* σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν ως εξής:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis)

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση 

Δημόσια Επιχορήγηση 

με προσαύξηση 10%

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Για το σύνολο

 των Περιφερειών της Χώρας

40%

40%

50%

50%

 

* Αφορά προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία του «Εξοπλισμού» και «Μεταφορικών Μέσων».

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €200.000€100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1. ΚΤΙΡΙΑ

1.1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Έως 40%

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Έως 100%

2.2

Λοιπός Εξοπλισμός

Έως 5% της κατηγορίας (2)

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GREEN (Δαπάνη Πράσινης Μετάβασης)

3.1

Εξοπλισμός για βελτίωση  Ενεργειακής Απόδοσης/ εξοικονόμησης ενέργειας

Έως 50%

3.2

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3

Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών

Έως 10%

4.2

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

4.4

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Έως 5%

4.5

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Έως 20.000€

4.6

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έως 10%

4.7

Τεχνικές Μελέτες (απαραιτήτως συνδεδεμένες με δαπάνες των κατηγοριών 1, 2 & 3)

Έως 10%

4.8

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παρακολούθησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Έως 4%

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

5.1

Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά Μόνο Ηλεκτρικά

Έως 50.000

6. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

6.1

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων ( από 1 έως 3 ΕΜΕ)

Έως 45.000€

7. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.1

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων της συμμετοχής καθώς και των βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, τα Οικονομικά Στοιχεία τελευταίας τριετίας και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo