Slide Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών ΜΜΕ

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» είναι ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού, που θα προσφέρουν  προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά και θα συνδράμουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και νέων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες είναι οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες  μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας, (εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας).
 • Να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:

A. Τουριστικά Καταλύματα

  Α.1. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

   • Ξενοδοχεία
    • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
    • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
   • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
   • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
    • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

  Α.2. Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

   • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
    • Ελάχιστος Αριθμός Κατοικιών: Τρεις (3)
     • Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ
   • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
    • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
    • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

B. Τουριστικά Γραφεία

  • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
  • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων
  • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977

Γ. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Επισημαίνεται ότι:

  • θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν
  • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
  • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
  • δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
  • δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 160.000.000 € και το καθεστώς ενίσχυσης εντάσσεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 80.000 € έως 400.000 €.
Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων των δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:
 (α)  10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 (β)  επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια, αρχικά, θα ελέγχονται ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα αξιολογούνται βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνουν:

 • περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
 • ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo