Slide Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μμε» είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) ΕΜΕ.
  • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των €30.000.
  • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis)
ΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης50%50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης*60%60%

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης: Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €200.000 €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία• Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέγιστο όριο 2 τεμάχια).
• Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
• Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
• Συστήματα ψηφιακής προβολής
• Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
• Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
• Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
• Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
2. Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο• Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο
UFBB/SFBB
• Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)
έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
3. Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία• Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου.
• Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
• Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
• Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
• Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
• Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
• Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
• Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
• Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
• Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
• Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
• Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
• Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)
• Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software
έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
4. Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης• Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
• Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
• Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
• Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
• Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας
• (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
• Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
• Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
• Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
• Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
• Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
• Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)
• Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
• Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
• Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
• Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού
5. Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία• Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
• Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
• Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6. Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου• Δαπάνες συμβούλου/ μελετητήΈως 10% του συνολικού προϋπολογισμού
7. Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/εφαρμογών• Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτωνΈως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
8. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των  υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης• Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
• Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
• Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
• Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
• Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
• Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
• Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
• Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης
πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise MobilityApplication)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
• Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
• Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
• Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)
• Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
• Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
• Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
• Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
• Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
• Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
• Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
• Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
• Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
• Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
• Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
• Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
• Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
• Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
• Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
• Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
• Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)
• Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software
Έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9. Έμμεσες δαπάνες• 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίουΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo