Slide Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ Μεσαίας Ψηφιακής Ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιλέξιμες είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή Ενότητα που έχει την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.
 • Nα έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25% η οποία δεν πρέπει να έχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των €650.000.
 • Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες ΔαπάνεςΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση (%)
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1.Εξοπλισμός

2. Λογισμικό

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος50%50%
Νότιο Αιγαίο40%50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών25%35%
Ανατολική Αττική35%45%
Δυτική Αττική35%45%
Πειραιάς, Νήσοι35%45%

Για τις δαπάνες επενδύσεων που υλοποιούνται από επιχειρήσεις στον Κεντρικό, Βόρειο και Νότιου Τομέα των Αθηνών (σύμφωνα με το Άρθρο 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ» του ΓΚΑΚ), τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 17 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες ΔαπάνεςΔημόσια Επιχορήγηση (%)
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1. Εξοπλισμός

2.  Λογισμικό

Έως 10 %Έως 20 %

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των δαπανών που αφορούν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής  Υποστήριξης, είναι:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες

(για όλες τις Περιφέρεις της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση (%)
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής ΥποστήριξηςΈως 50 %Έως 50 %

 

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δαπάνες Λογισμικού
1.        Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών• Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
• Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
• Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
Οι δαπάνες με Α/Α 1,2,3,4 μπορούν να ανέχονται έως και 20% του προϋπολογισμού
2.        Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης• Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
• Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
• Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
• Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
• Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
• Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
• Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
• Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
• Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
• Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
• Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
• Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
• Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)
• Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software
Δαπάνες Εξοπλισμού
3.        Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο• Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
• Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi
Οι δαπάνες με Α/Α 1,2,3,4 μπορούν να ανέχονται έως και 20% του προϋπολογισμού
4.        Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου• Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
• Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
• Συστήματα ψηφιακής προβολής
• Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
• Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
• Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
Δαπάνες Λογισμικού
5.        Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης• Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
• Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
• Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
• Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
• Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
• Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής• Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
• Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
• Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
• Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
• Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)
• Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
• Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
• Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
• Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
Έως 50% του προϋπολογισμού
Δαπάνες Εξοπλισμού
6.        

Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής

 

• Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
• Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού
• Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού
• Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο
• Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)
• Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας
• Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)
• Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
• Βιομηχανικά ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων)
• Ψηφιακά συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)
• Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)
• Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων/ Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων.
Έως 50% του προϋπολογισμού
Δαπάνες Λογισμικού
7.        Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων• Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)
• Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)
• Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες
• Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής
• Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών
• Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής
• Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software)
• Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.
• Εφαρμογές Blockchain
Έως  20% του προϋπολογισμού
Δαπάνες Εξοπλισμού
8.        Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής• Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
• Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
• 3D printers
• 3D scanners
• Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
• Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
• Ρομποτικός εξοπλισμός
• Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)
• Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)
• Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ
Από 30% έως 100% του προϋπολογισμού
Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών
9.        Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης • Δαπάνες συμβούλουΈως  5% του προϋπολογισμού και έως €15.000
10.     Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης• Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων.Έως 20% του προϋπολογισμού

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo