Slide Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ, που έχουν ήδη ενσωματώσει ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιλέξιμες είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 • Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να διαθέτει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
 • Ο εύρος του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η μέγιστη διάρκεια του έργου δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν, κατά περίπτωση, έχουν ως εξής:

Α.1. Ένταση Ενίσχυσης Δαπανών με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

 

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες ΔαπάνεςΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση(%)
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1.Εξοπλισμός

2. Λογισμικό

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος50%50%
Νότιο Αιγαίο40%50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών25%35%
Ανατολική Αττική35%45%
Δυτική Αττική35%45%
Πειραιάς, Νήσοι35%45%
3. Παροχή ΥπηρεσιώνΓια όλες τις Περιφέρεις της Χώρας50%50%

 

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν ενισχύσει με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με την προϋπόθεση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Α.2. Ένταση Ενίσχυσης Δαπανών με βάση τον  Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Mnimis)

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)
Επιλέξιμες ΔαπάνεςΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση(%)
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1.Εξοπλισμός

2. Λογισμικό

3. Παροχή Υπηρεσιών

Tο σύνολο των Περιφερειών

της Χώρας (πλην περιοχών δίκαιης μετάβασης)

50%50%
Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης60%60%

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης: Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας.

Για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης με βάση του ΕΚ 1407/2013 De Minimis το μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι 200.000€.

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δαπάνες Εξοπλισμού
1.        Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής• Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού (δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες κλιματισμού, θέρμανσης/ψύξης)
• Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
• Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού (δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα και οι λάμπες φωτισμού
• Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο
• Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)
• Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας
• Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)
• Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
• Ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων, κτλ)
• Ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)
• Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)
• Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων, Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων, ελέγχου θέσης
έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
2.        Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής• Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
• Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
• 3D printers
• 3D scanners
• Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
• Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακά ελεγχόμενων αυτοματισμών, ρομποτικών συστημάτων, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, συστημάτων αποθήκευσης, συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας,
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
• Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice, Vision, Light Picking)• Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)
• Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ
Από 30% έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
Δαπάνες Λογισμικού
3.        Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης• Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
• Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
• Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
• Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
• Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
• Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
• Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
• Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
• Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
• Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
• Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)
• Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
• Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
• Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
• Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία
έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
4.        Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων• Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)
• Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)
• Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες
• Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής
• Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών
• Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής
• Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software)
• Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.
έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών
5.        Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου• Δαπάνες συμβούλου/ μελετητήέως 5% του προϋπολογισμού  και έως 15.000€
6.        Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου•  Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων.έως 20% του προϋπολογισμού

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo