Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

«Δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε στη χάραξη και υλοποίηση της βέλτιστης στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την βιώσιμη ανάπτυξή της επιχείρησης σας».

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις όπως οι περικοπές δαπανών, η μειωμένη ρευστότητα, οι ρυθμιστικές εξελίξεις, η ψηφιοποίηση και οι διεθνείς εξελίξεις . Ως αποτέλεσμα οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών οφείλουν να εστιάσουν στα πλεονεκτήματα τους και μέσω της στρατηγικής τους να μετατρέψουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η REMACO έχοντας εμπειρία, άνω των 30 ετών, στην προσφορά υπηρεσιών στρατηγικής και ανάπτυξης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα γνωρίζει ότι καλύτερες επιδόσεις και αποτελέσματα έχουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που συμπεριλαμβάνουν το στρατηγικό σχεδιασμό στις διαδικασίες τους. Εξυπηρετούμε μικρούς και μεγάλους, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς προκειμένου να διαμορφώσουν κατάλληλες επενδυτικές στρατηγικές.

Τα στελέχη μας μπορούν να σας βοηθήσουν

Στη διαμόρφωση των στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων σας

Στην κάλυψη της στρατηγικής σας τοποθέτησης

Στην εσωτερική αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη των επιμέρους έργων σας

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της μελέτης και διαμόρφωσης πολιτικών, προγραμμάτων και επιμέρους έργων κατά το στάδιο της προ-χρηματοδότησης.

Ενσωματώνουν υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ευφυίας για τη διαμόρφωση επιχειρησιακών στόχων και σχεδίων δράσης καθώς και των απαιτούμενων σχετικών συστημάτων (διαδικασιών και εργαλείων) παρακολούθησης.

Οι υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης περιλαμβάνουν

Ανάλυση περιβάλλοντος και ρυθμιστικών απαιτήσεων

Αξιοποίηση κινήτρων για την συνολική τοποθέτηση της εταιρείας σας σε σχέση με την εκάστοτε δημόσια πολιτική

Διενέργεια εξειδικευμένων ερευνών και μελετών

Στο ίδιο πλαίσιο αναλαμβάνουμε την δικτύωση, την επικοινωνία και τη διαμόρφωση συμμαχιών με πιθανούς συνεργάτες και χρηματοδότες εντός και εκτός Ελλάδας.

Η εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρείας καλύπτει το πλήρες φάσμα του προγραμματισμού δημοσίων επενδύσεων στο Ελληνικό περιβάλλον, μέσω των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ ( ΕΤΠΑ , ΕΚΤ και ΕΤΘΑ) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο προς τον φορέα υλοποίησης της εκάστοτε πολιτικής (χρηματοδότη) όσο και προς τον πιθανό δικαιούχο είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό φορέα.