Χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων ανά Πυλώνα
Πράσινη Μετάβαση
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging)
20%
40%
50%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους
30%
40%
50%
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging)
10%
20%
40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους
30%
40%
50%
Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη
Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του Συνολικού Προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
10%
20%
40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους
30%
40%
50%
Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας μέσω Συνεργασιών, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.
Αντίστοιχη ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους
Υφιστάμενες Συνεργασίες - 30%
Νέο Σχήμα - 40%

Υφιστάμενη – Νέα  συνεργασία

5ετής δέσμευση συνεργασίας

20% επιλέξιμων δαπανών επενδυτικού σχεδίου αφορούν δαπάνες

σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας

Μέσος συνολικός κύκλος εργασιών τριετίας συμμετεχόντων στη  συνεργασία >50% κύκλου εργασιών μεγαλύτερου συμμετέχοντα

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Επενδυτικό  σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα που προκύπτει από  εξαγορά/συγχώνευση με ολοκλήρωση κατόπιν της δημοσίευσης  της Υπουργικής Απόφασης (30.9.2021).

Μέσος συνολικός κύκλος εργασιών (3 ετών) συμμετεχόντων στην  εξαγορά / συγχώνευση >50% κύκλου εργασιών μεγαλύτερου  συμμετέχοντα

Επενδυτικά Σχέδια Εξωστρέφειας
1. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας) , ή
2. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των
προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)
15%
30%
45%
Αντίστοιχη ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους
30%
30%
50%
Επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων: Αυτοτελής ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 40%
Βασικοί Όροι Δανείου ΤΑΑ - Χρηματοδοικό Σχήμα
12
ΔιάρκειαMin 3 έτη / Max έως 15 έτη
ΕκταμιεύσειςΕφάπαξ ή πολλαπλές ανάλογα με την επένδυση
Ελάχιστο Επιτόκιο0,35% : Τρέχον ελάχιστο, βάσει Υπουργικής Απόφασης & ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων
Περίοδος ΧάριτοςΈως 3 έτη από την 1η εκταμίευση. Δύναται και μεγαλύτερη εάν απαιτείται από την επένδυση αλλά σε κάθε περίπτωση μη υπέρβαση των 5 ετών.
Αποπληρωμές ΠροπληρωμέςΣύμμετρη ικανοποίηση (pari passu) με Δάνειο Συγχρηματοδότησης
ΕξασφαλίσειςΕμπράγματες & Ενοχικές εξασφαλίσεις – Σύμμετρη ικανοποίηση (pari passu) με Δάνειο Συγχρηματοδότησης
Επιλέξιμα Έργα ανά Πυλώνα

Πράσινη Μετάβαση

Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων

Ανακαίνιση Κτιρίων

Διαχείριση Αποβλήτων

Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

E-Commerce

E-Invoicing

Διαφήμιση σε μηχανές
Αναζήτησης

Υπηρεσίες Cloud

Data Centers

ERP, HRMS

Virtual Reality

Cyber Security

Artificial Intelligence

5G

Οπτικές Ίνες

Καινοτομία-
Έρευνα &
Ανάπτυξη

Δημιουργία νέου
προϊόντος/υπηρεσίας

Συστηματική
Πειραματική
Ανάπτυξη
(π.χ. υγεία φάρμακα

Βιομηχανική Έρευνα

Έξυπνη Γεωργία

Κατοχύρωση
Ευρεσιτεχνίας

Βελτίωση μεθόδων
παραγωγής/
υπηρεσιών

Ανάπτυξη
Οικονομιών
Κλίμακας

Εξαγορές

Συγχωνεύσεις

Προμηθευτικές
συνεργασίες

Εξαγωγικές
συνεργασίες

Συμβολαιακή γεωργία

Franchisee

Κοινά έργα έρευνας &
ανάπτυξης

Συνεταιρισμοί

Κοινοπραξίες

Εξωστρέφεια

Ανάπτυξη τουριστικών
καταλυμάτων

Άλλες Εξαγωγικές
Δραστηριότητες

Ανάπτυξη εξαγωγών
γεωργικού τομέα
(Ελαιόλαδο, Τυροκομεία,
Ιχθυοκαλλιέργειες)

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
 • Γήπεδα: Αγορά, Xρήση και Διαμόρφωση
 • Κτίρια: Αγορά, Kατασκευή και Xρήση
 • Εξοπλισμός: Αγορά, Kατασκευή και Xρήση
 • Μεταφορικά Μέσα: Αγορά και Χρήση
 • Άυλα Στοιχεία: Αγορά, Κατασκευή και Χρήση
 • Μισθοδοσία
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας – Marketing
Αποκλειόμενες Δραστηριότητες

 1. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία
 2. Δραστηριότητες που περιορίζουν ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.
 3. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, οπιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.
 4. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).
 5. Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.
 6. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).
 7. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.
 8. Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύησηγια τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση
 9. Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων (εξαιρούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ)
 10. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 11. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρινικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
 12. Επενδύσεις, που σχετίζονται με δραστηριότητες, στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου.
 13. Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων
 14. Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας
 15. Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων.
close_buttonΈσπα logo
espa-logo