Αγγελική Καρέτσου

Αγγελική Καρέτσου

Η Αγγελική Καρέτσου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της REMACO AE, διαθέτει συνολική εμπειρία άνω των 25 ετών, με εξειδίκευση σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε θέματα κατάρτισης, διαχείρισης και αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού και εξειδίκευσης της στρατηγικής βασικών τομέων της οικονομίας, σε αναπτυξιακές μελέτες στον τομέα του τουρισμού, στο σχεδιασμό αναπτυξιακών παρεμβάσεων με περιφερειακή διάσταση, καθώς και στην υλοποίηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο στάδιο του σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων.

Έχει αναλάβει τη διαχείριση σύνθετων έργων και έργων μεγάλης πολυπλοκότητας για οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα από θέσεις αυξημένης ευθύνης (Υπεύθυνη ή Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Έργου), καθώς και από θέσεις ειδικής ευθύνης (Υπεύθυνη ή Υπεύθυνη Υποομάδων).

Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1990), ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Διοίκησης Παραγωγής, Πληροφοριακών Εφαρμογών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Είναι μέλος του ΤΕΕ. Πριν την ένταξή της στο δυναμικό της REMACO A.E. (1996), ως εξωτερικός συνεργάτης εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων, συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό τεχνικών μελετών που αφορούσαν κύρια στην κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.