Γεώργιος Μαρίνος

Γεώργιος Μαρίνος

Finance & Commerce

Ο Γεώργιος Μαρίνος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1989). Από το 2012 είναι στέλεχος της REMACO A.E., Υπεύθυνος του Τομέα Συστημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης. Έχει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση έργων οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης φορέων και οργανισμών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, κατάρτιση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο και στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών. διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, από το 1992, σε θέματα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρημα¬τοδο¬τούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων και Έργων, περιλαμβανομένων έργων πληρο¬φορικής, καθώς και σε θέματα κατάρτισης, διαχείρισης και αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε θέματα Στρατη¬γικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, ο κος Μαρίνος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή τεχνικών και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για λύσεις Data Warehousing και CRM, στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας και διοικητικής πληροφόρησης και τη διαχείριση ομάδων μηχανικών λογισμικού για την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών εφαρμογών.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων σχεδιασμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου αναπτυξιακών παρεμβάσεων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έργων, καθώς και σε έργα καταγραφής / ανάλυσης / μοντελοποίησης και τεκμηρίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών, προετοιμασίας/ ανάπτυξης και υποστήριξης της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Πληροφορικής, με εξειδίκευση στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση. Πριν το 2003, είχε διατελέσει, μέλος ομάδων έργου, αλλά και υπεύθυνος εφαρμογών πληροφορικής, σε όλο τον κύκλο ζωής τους, σε πολυεθνικές εταιρείες (AGF KOSMOS A.E., PANAVOX A.E., NCR HELLAS A.E.). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Υπηρεσιών Πληροφορικής.