Αλέξανδρος Κανδαλέπας

Αλέξανδρος Κανδαλέπας

Ο Αλέξανδρος Κανδαλέπας, Κοινωνικός επιστήμων και Οικονομολόγος, Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Birmigham (BA Media, Culture and Society) και του London School of Economics and Political Science (MSc Local Economic Development), είναι Διευθυντής Έργων της REMACO A.E και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ειδικότερα, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων και μελετών σχεδιασμού, κατάρτισης, διαχείρισης & αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ανάπτυξης οργανωτικών & λειτουργικών δομών, σκοπιμότητας- βιωσιμότητας  καθώς και αξιολόγησης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων. Η εμπειρία του καλύπτει όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης με έμφαση στην περιφερειακή και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, όπου έχει συμμετάσχει από διάφορες θέσεις σε έργα επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανάπτυξης σχεδίων δράσης.

Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης παρεμβάσεων, καθώς και επιπρόσθετη εμπειρία στην υποστήριξη φορέων για την ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης για ενεργοποίηση του συνόλου των ταμείων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης), καθώς και επιπρόσθετη εμπειρία σε θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών που συνδέονται με την υιοθέτηση στρατηγικών και την εφαρμογή πολιτικών που συνδέονται άμεσα με την αγροτική ανάπτυξη (δασική και περιβαλλοντική πολιτική).