Θανάσης Κεφαλάς

Θανάσης Κεφαλάς

O Θανάσης Κεφαλάς, Οικονομολόγος – Πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Gorky του Χαρκόβου Ουκρανίας (1983) είναι Διευθυντής Έργων Δημόσιου Τομέα και Υπεύθυνος Τομέα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Διαθέτει σημαντική εμπειρία (συνολικά άνω των 25 ετών, και άνω των 9 ετών την τελευταία δεκαετία) σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Εφαρμογής Αναπτυξιακής Πολιτικής, Διαχείρισης & Αξιολόγησης (ex ante και on-going) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ (όλων των προγραμματικών περιόδων πλην του Α΄ ΚΠΣ), Λειτουργικού και Οργανωτικού Ανασχεδιασμού Επιχειρήσεων και Οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτικών κρατικών ενισχύσεων, υγείας και ψηφιακής στρατηγικής.

Το 2002 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΟΜΑΣ ΑΕ συμμετέχοντας στην υλοποίηση έργων διαχείρισης, αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων, όπως Παροχή Συμβουλευτικής υπηρεσίας και εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο την Δ΄ αναθεώρηση του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Εκ των Προτέρων (ex-ante) Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2007-2013 ή ως μέλος της Ομάδας Διοίκησης ή Υπεύθυνος Έργου σε έργα όπως η κατάρτιση Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού ή και ενδιάμεση αξιολόγηση Ε.Π. της ΚΠ INTERREG III (ARCHIMED, Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα – Τουρκία), Οδηγός σχεδιασμού και εφαρμογής και κριτήρια αξιολόγησης Επιχειρησιακών σχεδίων “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας”, κατάρτισης Επιχειρησιακών σχεδίων, εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου ΟΔΔΥ, κ.α.

Ο κ. Κεφαλάς στην 15ετή του απασχόληση στο Υπουργείο Ανάπτυξης (1987-2002), διετέλεσε μεταξύ των άλλων Προϊστάμενος του Τμήματος Ανασυγκρότησης Φθινουσών Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας (Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων), Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινοτικών Προγραμμάτων, μέλος και αργότερα Επικεφαλής της Γραμματείας του Ε.Π. Βιομηχανίας, μέλος Επιτροπών Παρακολούθησης άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του ήταν η Διαχείριση και Αξιολόγηση Κοινοτικών Προγραμμάτων, η Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών, η αξιολόγηση ιδιωτικών επενδύσεων και η διαχείριση του ανοίγματος της αγοράς (προμηθειών) στον ανταγωνισμό.