Τσερκέζος Ευστράτιος

Τσερκέζος Ευστράτιος

Marketing & sales

Ο Τσερκέζος Ευστράτιος είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κατεύθυνση τα ποσοτικά Χρηματοοικονομικά και κάτοχος MSc της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Μαθηματική προτυποποίηση στις Νέες Τεχνολογίες και την Οικονομία». Έχει υπάρξει συνεργάτης του Ελληνικού Οικονομετρικού Ινστιτούτου με κυριότερη συνεισφορά του στην ανάπτυξη ενός μακροοικονομικού οικονομετρικού μοντέλου της Ελληνικής Οικονομίας και έχει υλοποιήσει σειρά εργασιών σχετικά με τη Μη Γραμμική Προτυποποίηση και τη χρήση Μη Γραμμικών Υποδειγμάτων.

Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην χρήση σειράς λογισμικών σχετικά με την διαδικασία της οικονομετρικής ανάλυσης και μοντελοποίησης (R studio, R.A.T.S, E-views, Stata, SPSS, Matlab) τα οποία έχει αξιοποιήσει στη διαδικασία διενέργειας ανάλυσης διαφόρων ειδών θεματικών δεδομένων (δευτερογενών αλλά και ερευνών πεδίου), αξιολόγησης προόδου και πρόβλεψης υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, οικονομετρικών αναλύσεων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, μελετών σκοπιμότητας και εκτιμήσεων και αποτίμησης αποτελεσμάτων.

Διαθέτει πλέον των 10 ετών εμπειρία στην υλοποίηση έργων Συμβούλου Υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων ΤΠΕ, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία του στη χρήση οικονομετρικών και στατιστικών τεχνικών και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων.